top of page

Politika ochrany soukromí

Vítejte na webových stránkách společnosti Investa Uni, spol. s r.o.

Jsme si vědomi důležitosti ochrany vašich osobních údajů a závazku dodržovat platné zákony týkající se ochrany osobních údajů.

Tato Politika ochrany soukromí vám poskytne informace o tom, jak sbíráme, používáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje.

Identifikační údaje:

 • Název společnosti: Investa Uni, spol. s r.o.

 • IČ: 47472243

 • DIČ: CZ47472243

 • Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 3088.

Sběr osobních údajů:

Při interakci s našimi webovými stránkami můžeme shromažďovat určité osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a další relevantní informace. Tyto údaje mohou být získány prostřednictvím kontaktních formulářů, při objednávkách nebo jiných způsobech komunikace.

Použití osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

 • Zpracování vašich požadavků a objednávek

 • Zasílání aktualit, novinek a marketingových sdělení

 • Zlepšování našich služeb a webového prostředí

Ochrana osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Uplatňujeme technická opatření k zajištění ochrany dat proti neoprávněnému přístupu, ztrátě či poškození.

Kontakt:

Máte-li otázky týkající se naší Politiky ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Kontakt na zodpovědnou osobu:

Zuzana Blaško

Privacy Policy

Welcome to the website of Investa Uni, Ltd. We recognize the importance of safeguarding your personal data and are committed to complying with applicable data protection laws. This Privacy Policy provides you with information on how we collect, use, share, and protect your personal information.

Identification Details:

 • Company Name: Investa Uni, Ltd.

 • Company Registration Number (IČ): 47472243

 • Tax Identification Number (DIČ): CZ47472243

 • The company is registered in the commercial register maintained by the Regional Court in Hradec Králové, section C, file 3088.

Collection of Personal Data:

During your interaction with our website, we may collect certain personal data such as your name, email address, phone number, and other relevant information. This data could be gathered through contact forms, orders, or other forms of communication.

Use of Personal Data:

Your personal data may be used for the following purposes:

 • Processing your requests and orders

 • Sending updates, newsletters, and marketing communications

 • Improving our services and website environment

Protection of Personal Data:

Rest assured that your personal data is safe with us. We implement technical measures to ensure data protection against unauthorized access, loss, or damage.

Contact:

If you have any questions regarding our Privacy Policy, feel free to reach out to us at the contact details provided below.

Contact Person:

Zuzana Blaško

Política de Privacidad

Bienvenido al sitio web de Investa Uni, S.L. Reconocemos la importancia de proteger tus datos personales y estamos comprometidos a cumplir con las leyes aplicables de protección de datos. Esta Política de Privacidad te proporciona información sobre cómo recopilamos, utilizamos, compartimos y protegemos tu información personal.

Detalles de Identificación:

 • Nombre de la Empresa: Investa Uni, S.L.

 • Número de Registro de la Empresa (IČ): 47472243

 • Número de Identificación Fiscal (DIČ): CZ47472243

 • La empresa está inscrita en el registro mercantil mantenido por el Tribunal Regional de Hradec Králové, sección C, expediente 3088.

Recopilación de Datos Personales:

Durante tu interacción con nuestro sitio web, podemos recopilar ciertos datos personales como tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y otra información relevante. Estos datos podrían ser recopilados a través de formularios de contacto, pedidos u otras formas de comunicación.

Uso de Datos Personales:

Tus datos personales pueden ser utilizados para los siguientes propósitos:

 • Procesamiento de tus solicitudes y pedidos

 • Envío de actualizaciones, boletines y comunicaciones de marketing

 • Mejora de nuestros servicios y entorno web

Protección de Datos Personales:

Ten la seguridad de que tus datos personales están seguros con nosotros. Implementamos medidas técnicas para garantizar la protección de datos contra el acceso no autorizado, la pérdida o el daño.

Contacto:

Si tienes alguna pregunta sobre nuestra Política de Privacidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en los detalles de contacto proporcionados a continuación.

Persona de Contacto:

Zuzana Blaško

bottom of page